Menüler

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Popülasyonda %10 civarında gözlenmekte olup, çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kalıtsal, çevresel, mental , işitsel vb olabilir. Genellikle çoğu nörobiyolojik kökenli olup, beynin belli alanlarının prenatal (doğum öncesi) periyod süresince düzgün gelişmemesinden kaynaklanır.

Genellikle sözel veya oral motor dispraksi (ses veya mimiklerin kullanımında veya koordinasyonunda güçlük), gelişimsel dispraksi (çocukluk dönemi ses ve konuşma organlarının koordinasyonunda ve kullanımında güçlük), kekemelik (konuşmanın akıcılığında güçlük), disfazi (gelişimsel dil bozukluğu) , afazi (yetişkinlerde gözlenen dil yetisi kaybı), gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu vb. olarak gözlemlenir.

KEKEMELİK

Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. 

Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. Akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve benzer problemler konuşmanın doğal akışını etkiler.

İşte ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, düzensiz nefes alışı verişi, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu bu durum kekemelik olarak adlandırılır.

İki tür kekemelik gözlenir. Birincil kekemelik denen okul öncesi dönemde ortaya çıkan, diğeri ise okul dönemi ve sonrası ortaya çıkan ikincil kekemeliktir. Bazı durumlarda belirgin yüz ve vücut hareketleri konuşma çabası ile birlikte görülebilir.

Genel olarak nedenine bakıldığında nörolojik temelli olup, motor, premotor ve supramentar alanlardaki disorganizasyondan kaynaklandığı görülmektedir.

Tomatis yöntemi nöral ağların tekrar reorganize olmasını ve enerjizasyon ile de stres ve kaygı durumlarını azaltarak kekemeliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Birey konuşma düzeneğini daha iyi organize ve koordine edecektir.


GELİŞİMSEL DİSPRAKSİ VE APRAKSİ

Çocukluk döneminde gelişimsel dispraksi, yetişkinlerde apraksi olarak adlandırılan bu konuşma bozukluğu; konuşma üretimindeki artikülasyon organlarının paralizi, inkordinasyon veya zayıflığı olmamasına rağmen konuşmanın motor planlamasının bozukluğudur. Belirgin olarak düzenli olmayan hata şekli ile tanımlanabilir. Fonemleri arka arkaya sıralamada zorluk yaşarlar. Bu yüzden heceler ve kelimeleri tersten söyleme, kelime tekrarlarında tutarsızlık gözlenir Kelimenin veya tümcenin uzunluğu arttıkça hata oranı da artar. Özellikle çok heceli kelimeleri söylemede zorlanırlar. Bu yüzden konuşmalarını anlamak oldukça güçtür. Dil bozuklukları ve öğrenme güçlükleri de eşlik edebilmektedir. 

Nedeni nörojenik olmakla birlikte farklı tipleri mevcuttur. Sözel, oral-motor, giyinme,ideomotor, ideasyonel dis/apraksi.

Tomatis yöntemi ile konuşmanın motor planlanması ve koordinasyonunda yeralan nöral ağları yeniden organize edilerek bu bozukluğun giderilmesine katkı sağlayacaktır.


DİSFAZİ ve AFAZİ

Disfazi, dil gelişimi bozukluğudur. Zihinsel veya sensörel bir eksiklikten, kötü sosyo-ekonomik çevre veya önemli psiko-duygusal bozukluktan kaynaklanmamakla birlikte bu faktörler bozukluğun şiddetini önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Disfazi, bir çocuktan diğerine çok farklı biçimlerde görülebilmektedir. Öncelikli olarak dilin ekspresif tarafını veya ekspresif ve reseptif tarafını aynı anda etkileyebilmektedir. 

Hiçbir şekilde, çocuğun konuşmasının kendi yaşından daha küçük bir çocuğunkine benzediği normal dil gelişimindeki engellerin görüldüğü basit bir dil gerilemesi olarak görülmemelidir.

Tomatis metodu, ortofonik yeniden eğitimi kullanarak, belirli disfazi türlerinde oldukça pozitif sonuçlar elde edebilmektedir. Özellikle ekspresif türde, yani sözde normal anlama ve iyi sözel akıcılık varken cümlelerde seslerin dolanımında ciddi zorluklar yaşandığı türde, çocuğun konuşmasının ailesi için zorla anlaşılabilir olduğu durumla bu sonuçlar elde edilmektedir. Bu bozukluk türü sıklıkla seçilim hatalar veya hecede ya da kelimede fonemlerin konumlandırılmasında hataların olduğu fonolojik bozukluk anlamına gelmektedir (örn. ‘havlamak’ yerine ‘halvamak’; ‘tuvalet’ yerine ‘tulavet’ vb).

Afazi ise strok, tümör vb. nedenlerden kaynaklı yetişkinin dil yetisini kaybetmesi olayıdır. Duysal (dili anlama), motor (konuşma) veya farklı tipte tutulum gösterebilir.

TOMATİS Metodu, bu problemleri olduğu gibi ortadan kaldırmaz ancak, bunları daha iyi yönetebilmek ve bu sayede etkin bir biçimde üstesinden gelebilmek için kişiye yardımcı olur. Bireyin terapilerde ki iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA

Mental yetersizliğin eşlik etmediği, normale yakın performansın gözlemlendiği durumlardır. Akranlarına göre geri kalmışlardır. Diğer gelişim alanlarında akranları ile aynı düzeydedirler.

Genellikle çevresel faktörler, yetersiz uyaran ve sosyal etkileşim, işitme kaybı, yarık damak dudak vb. nedenlerden kaynaklıdır.

Bu vakaların en kısa sürede akranları düzeyine ulaştırılmaları gereklidir. Aksi taktirde seslerin sesbilgisel özelliklerini edinme ve konuşma organlarını kullanmadaki gecikmeler, akademik düzeyde akranlarından geri kalmalarına ve bir takım agresif tutumlar sergilemelerine neden olabilir.

Tomatis yöntemi bu vakalarda katalizör görevini üstlenerek sürecin çabuk atlatılmasını sağlayacaktır.

istanbul tomatis merkezinde uygulanan tomatis yöntemi

Tomatis Metodu Hakkında Ücretsiz Bilgilendirelim!

  • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
  • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
  • ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ
  • STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

copyrights © 2018