Menüler

Tomatis Yöntemi ile duyusal uyarım gerçekleştirilmektedir.

“Ses, bir taraftan kafatasının üst kısmından kemik yolu ile vibrasyon oluşturularak iletilirken, bir yandan da kulak kepçesinin içinden geçerek hava yolu ile iletim sağlanır.’’

Tomatis Metodu Hizmetlerimiz

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI görseli

İLETİŞİM BOZUKLUKLARI

Dinleme, bilinçli bir şekilde kişinin kulağını iletişim için kullanması eylemidir...

STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR görseli

STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

Avrupa Birliğinde, stres sebebiyle her yıl neredeyse 600 milyon iş günü kaybı yaşanmaktadır...

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON görseli

KİŞİSEL GELİŞİM VE ENERJİZASYON

Tomatis, şarkıcılar ve oyuncuların dinamiklerinde olağan olmayan bir takım değişiklikler gözlemlemiştir...

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU görseli

YABANCI DİLLERİN ENTEGRASYONU

Öğrencilerin kendi ana dillerinin olağan ritmik ve sesli alışkanlıklarından sıyrılmalarını gerektirir...

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU görseli

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat, dışsal bir olay veya düşüncenin seçilmesi ve farkındalığı devam ettirme kapasitesidir...

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ görseli

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme güçlüğü geniş bir yelpaze olmakla birlikte çocuk popülasyonunun % 4-10 unda gözlenmektedir...

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK- OTİZM görseli

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK- OTİZM

Erken çocukluk döneminde kendini gösteren güçlükler olup sosyal etkileşim, dil, biliş, iletişim gelişimindeki aksaklıklar ve sterotip davranışlar ile karakterize edilir...

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI görseli

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Popülasyonda %10 civarında gözlenmekte olup, çeşitli nedenleri bulunmaktadır...

PSİKOMOTOR GÜÇLÜKLER - DİSPRAKSİ görseli

PSİKOMOTOR GÜÇLÜKLER - DİSPRAKSİ

Psikomotor güçlükler bireyin kaslarını ve uzuvlarını kullanma,organize etme, hareketleri planlama ve koordine etmede yetersizlikler ile karekterizedir...

DOĞUM HAZIRLIĞI VE RAHİM İÇİ YAŞAM görseli

DOĞUM HAZIRLIĞI VE RAHİM İÇİ YAŞAM

1980'lerden bu yana, fetüsün zihinsel ve duyusal varlığını kanıtlamak için pek çok araştırma yapılmıştır...

SES VE MÜZİKALİTENİN GELİŞİMİ görseli

SES VE MÜZİKALİTENİN GELİŞİMİ

TOMATİS Yönteminin çığır açan uygulama alanlarından bir tanesi de müzikalitenin ve konuşmanın veya şarkı söyleme sesinin gelişimine ilişkindir...

Tomatis metodu hakkında sıkça sorulan sorular

Tomatis metodu hakkında en çok sorulan sorular

 • textsmsTomatis Yöntemi işitme kaybı durumlarında işe yarar mı?

  Tomatis Yöntemi tek yönlü lezyonların oluşması halinde işitmeyi ilerletmez ancak bazı mümkün olan hallerde ne kadar zayıf olursa olsun bireyin dinleme potansiyelinin optimal kullanımını teşvik eder.

 • textsmsNeden filtrelenmiş müzik kullanılıyor?

  4000 hertz civarında filtreleme yapmak beyne, spesifik bölgelerdeki akustik analize kendini adapte etme imkanı tanır. Daha fazla filtre edilmiş sesleri dinlemek doğum öncesi deneyime karşılık gelir; bunun yanında bu fetüsün düşük frekanslı sesleri duyduğu anlamına gelmez.


  Alfred Tomatis göre fetüs gelişimde kulağın çok erken safhalarda fonksiyonel olmasının sebebi gelişmekte olan sinir sistemine enerji vermedeki rolünden kaynaklıdır. Bu durumun oluşmasının sebebi doğum öncesi dönem boyunca kulağın bu primordiyal yetisinin avantajından faydalanmaktır. Doğum öncesi döneme istinaden Alfred Tomatis filtrelenmiş sesi kullanır, primordiyal dönem için olanı ise kulağın ses ayırt etme fonksiyonunu açığa çıkarır.


  Dahası, iç kulağın psikolojisine baktığımızda, yüksek frekanslı sesler düşük frekanslı seslerden daha fazla sinir sitemini uyarır. Sonik uyarımı alan tüyler, veya işitme kılları yüksek frekanslı seslerin alımı ve analizine ayrılmış bölgelerde düşük frekanslı seslerin alınmasına ve analiz edilmesine ayrılmış olan bölgelerdekinden sayıca çok daha fazla bulunmaktadır.

 • textsmsNeden Mozart'ın Müziği?

  Diğer müzik türleriyle yapılan sayısız denemenin ardından Mozart’ın müziği ile elde edilen sonuçların dünyanın her yerindeki değerlendirmeler şaşırtıcı olduğunu keşfettik. Esasen bu müziğin her kıtada iyi bir şekilde kabul gördüğünü fark etmekle kalmayıp ayrıca dinleyicilere kendi iç dengelerini yeniden kurma olanağını sunduğunu da gördük.


  İnsan dengesi üzerinde bu etkiyi anlamak için müziğin, bedene dokunan ritim ile; duygulara ulaşan armoni ile; ve zekaya hitap eden melodi ile karakterize edildiğini hatırlayalım.


  Klasik ideale göre bu üç parametre, her ne kadar nadir bir durum olsa da, denge içinde olmalıdır. Birinin diğerinden daha baskın olması bu sebeple oldukça alışılmışın dışında müzikal bir söylem yaratır. Mozart konusunda, müziğin evrensel karakterini açıklayabilecek bir dengenin kurulduğu görülmektedir.

 • textsmsNeden ara veriliyor?

  Değişim oluşması için her ne kadar yoğun ve tekrarlı uyarıma beyin ihtiyaç duysa da beyin ayrıca değişimi yapılandırmak ve entegre emek için uyarılma halinin olmadığı periyodlara da ihtiyaç duyar. Bu prensip bütün eğitim türleri için geçerliliğini korur. Eforun sona ermesinin ardından her tür eğitimde entegrasyon açık bir pasiflik safhasında gerçekleşir.


  Bu esasen bir asimilasyon (sindirme) safhasıdır. Uyarılma organizmamızın bir şekilde rahatsız edilmesidir; asimilasyonun gerçekleştirildiği süre boyunca dinlenmesine de izin vermeliyiz. Bu nedenle normal prosedür Elektronik Kulaklıkla işitsel uyarımın her gün iki saatlik periyodlar halinde uygulandığı ilk 13 günlük bir bloktan, bunu takiben 13 günlük bir bloktan oluşmaktadır. Seans adetleri, Tomatis Yönteminin hedefi optimal özgüven haline mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçilmesi olduğundan sınırlandırılır. Programın ilk iki bloğu üç ila dört haftaya yayılır, sonrasında ikinci ve üçüncü blok arasında iki ila üç ay geçer, sonrasında ise üçüncü, eğer gerekirse- dördüncü bloğun arasında altı ay geçer.

 • textsmsDinleme seansları neden yoğun bir aralıkta yapılmaktadır?

  Beynin algı modunu değiştirmesi için kısıtlı bir zaman dilimi boyunca sürekli bir ritimde sıklıkla tekrar eden bilgiyi alması gerekmektedir. Bu egzersiz, diğer hepsi gibi, doğası gereği ister zihinsel veya fiziksel olsun, farklı biçimde çalışması için bedenin kendini keşfetmesine olanak sağlayan doğru bir dekondisyonlamayı açığa çıkarır ve böylelikle bir seçim yapmak mümkündür.


  Yoğun dinleme seansları kuralı herkes için geçerli olsa bile etkileri bir şekilde hitap ettiği probleme, bireyin yaşına, seansa ayırabildiği zamana v.s. göre farklı olabilmektedir.


  Kural ilk 13 günlük blok seans süresince her gün iki saat dinleme yapılmasıdır. Bunun sonrasında, dinleme seansları- Tomatis Yöntemi bir bağımlılık durumunu teşvik etmediğinden her koşulda kısıtlı olmak kaydıyla—nadiren 13 günden fazla sürer ve birkaç haftalık aralıklarla devam eder.

 • textsmsTomatis Metodu başka terapilerle birlikte aynı anda uygulanabilir mi?

  Evet, ve aşağıda sıraladığımız belli başlı durumlarda tavsiye edilebilir olmaktadır:


  Hali hazırda terapide olan bir birey ve terapistinin Tomatis Yöntemini biliyor olması ve Elektronik Kulaklık ile yapılan dinleme seanslarının doğurabileceği olumlu etkinin bilincinde olması;

  Bir Tomatis danışmanının, danışanın başka bir terapiden destek almasında herhangi çelişkili bir durum olmadığına karar vermesi ve öteki terapiye başlamadan önce dinleme seanslarının etkisini sindirene kadar danışanına beklemesini tavsiye etmesi halinde;

  Son olarak Tomatis danışmanının, bariz şekilde Tomatis yönteminden farklı bir terapiden yardım alınmasının gerekli olduğu bir problemi tespit etmesi ve problemin teşhis edildiği andan başlayarak, dinleme programı sürecinde veya Elektronik Kulaklık ile yapılan eğitimden önce, danışanına başka bir terapisti tavsiye etmesi halinde.

 • textsmsTomatis Yöntemi ve buna gönderme yapan Cd'ler birbirine ne şekilde bağlantılıdır?

  Tomatis Yöntemi bütün dünyada çok sayıda referans gösterilmektedir. Bilinirliği alıcıya güven vermektedir. Piyasada satılan ürünlerin çoğunlukla Alfred Tomatisin çalışması ile uzaktan yakından alakası yoktur.


  Tomatisin adını kullanan Cd’ler çoğunlukla iyi veya kötü bir araya getirilmiş müzikal eserlerin derlemesinden başka bir şey değildir. Bunlar, dinleyici Tomatis Etkili Elektronik Kulaklığın fonksiyonundan yararlanamayacağı için Tomatis Yönteminin etkilerini üretmekten yoksundur.


  Elektronik Kulaklığın oldukça kendine has operasyonel özellikleri bulunmaktadır. Hem hava hem de kemik yoluyla kapılama sistemi ve ses iletimi içermektedir. Bunların işitsel dikkat, işitsel yanallık, sesin mekanda lokalizasyonu, bekleme süresi veya ses ayırt etme ve son olarak da, işitsel-vokal döngüsü üzerinde etkisi vardır.

 • textsmsOrtalama bir Tomatis programı ne kadar sürmektedir?

  Bir Tomatis programının uzunluğu söz konusu problemin zorluğuna göre çeşitlilik gösterir. Bahsi geçen Elektronik Kulaklıkla dinleme programı, herhangi bir şekilde mümkünse, kısıtlı bir sürede olmalıdır. Programın amacı her zaman bireyi optimal özgüven düzeyine mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ilerletmektir.


  Örneğin, Tomatis Merkezindeki program kür sayısı üç veya dördü nadiren geçmektedir. Kür süreleri genellikle 13 gün olup her gün iki saat şeklinde uygulanmaktadır. Kür uygulamalarında 1. ile 2. kür arası 4-6 hafta, diğer kürler arası 8-12 hafta dinlenme süreleri konur.

 • textsmsSonuçlar nasıl değerlendiriliyor?

  Danışman ile görüşülmesini takiben, danışana programın başlangıcında, programın süresi boyunca (ortalama yaklaşık her 15 saatte bir) ve programın sonunda bir dinleme testi yapılır. Bu görüşme sayesinde danışman, danışandan veya-esas danışan eğer çocuksa- aileden bilgi ve izlenimleri toplar ve danışanın aldığı dinleme testinin ve rapor edilen deneyimlerinin (veya ailesinin rapor ettiği) analizine göre neler olup bittiğini açıklama fırsatı bulur.


  Dinleme testi, belli durumlarda, diğer testlerle takviye edilebilir, ancak, tek başına kullanıldığında kulağın, sesleri, işitsel yanallığın, mekanda ses lokalizasyonu ve etraftaki ses ortamına yönelik adapte olabilirliği gibi işlevlerinin analizine ilişkin kesin ve objektif bir bilgi sağlayabilir.

 • textsmsTomatis Yöntemi tehlikeli olabilir mi?

  Hayır, çünkü Tomatis Yöntemi tıbbi anlamda bir tedavi değildir. Tıp ve pedagoji, spor ve sanat gibi buna bağlı alanlarda (paramedikal) çalışan uzmanlar tarafından kullanılıyor olsa da hiçbir zaman uzmanlık alanına ait spesifik tekniklerin yerine geçecek şekilde değil ancak bundan çok uygun hallerde uzmanların kendi tekniklerinin etki düzeyini destekleme için tamamlayıcı bir teknik olarak kullanılır.


  Tomatis Yöntemi herhangi bir travma veya dengesizlik durumuna sebebiyet vermeden hafif bir şekilde normalliğe geri dönüşü teşvik eder. Birey, hem kendini rahatlatma hem de Elektronik Kulaklık ile dinleme seansı süresince kaydettiği ilerlemeyi koruma gibi çift yönlü bir avantaj sağlayarak kendi normal halini geri kazanır.

 • textsmsTomatis Yöntemi hangi yaşta en iyi sonuçları verir?

  Tomatis Yöntemi herhangi bir koşulda etkili olsa da elde edilen gelişmeyi kolaylaştıracak veya sekteye uğratabilecek belli koşullar vardır.


  Bu nedenle, problemin doğasına bağlı olarak gençlik işi kolaylaştırıcı bir faktör olabilir, bu durum özellikle, problem dil düzeyindeyse veya psikomotor düzeyindeyse veya skolastik performansa bağlı ise geçerli olabilir. Öte yandan, yaşı daha büyük bireylerin söz konusu olduğu hallerde (ergenler ve yetişkinler) kişisel motivasyon uzun süredir devam eden problemlere bağlı zorluğun üstesinde gelinmesine yardımcı olabilir.


  Aslında Tomatis Yöntemini kullanarak kaydedilen gelişmelere istinaden gerçek anlamda bir yaş sınırı yoktur; deneyler, vakaların büyük bir çoğunluğunda, ister çocuk ister ergen, yetişkin veya yaşlı olsun her yaştan birey tarafından iyi sonuçların alınabileceğini göstermektedir.

 • textsmsTomatis programı boyunca elde edilen kazanımlar kalıcı mıdır?

  Evet, Tomatis programının devamı süresince kaydedilen gelişme kalıcı olur. Bunun sebebi elde edilen kazanımların koşullara uygun hale getirilmesinden çok dengenin yeniden kazanılmasına bağlı olmasıdır. Tomatis Methodundan yardım alma nedenleri fazla ve çeşitli olsa da bunların tamamı esasen nöropsikolojik dengesizliğin işlev bozukluğu ve buna bağlı az çok kritik durumuna bağlıdır.


  Elektronik Kulaklık ile kulak eğitimi böylelikle bireyi denge haline geri getirir. Bu normal hal olduğundan az yada çok kritik bir işlevsizlikten daha az efor gerektirir. Sonrasında vakaların büyük bir çoğunluğunda devam ettirilen program süresince sadece bireyin elde ettiği kazanımların değil aynı zamanda da ilerlemenin, gelişim süreci normal haline geri bir kez döndüğünde devam edebileceğini söyleyebiliriz.

 • textsmsTomatis Yönteminin sonuçlarını en erken ne zaman gözlemlerim?

  Tomatis Yönteminin gözlemlenebilir sonuçları bir tanesi oldukça yüzeysel ve diğeri ise derine köklenmiş olmak üzere iki düzlemde analiz edilmelidir.

  Yüzeysel düzlemde belli bir sayıdaki sonuçlar birkaç hafta içinde oldukça hızlı bir şeklide veya hatta Elektronik Kulaklık ile gerçekleştirilen başlangıç dinleme seanslarını takiben birkaç gün içerisinde görülebilir. Bu nedenle Tomatis Methodu çoğunlukla hem bundan faydalanan birey ve onun yakın çevresi tarafından takip edilmesi kolay dinamik bir prosedür olarak denetimlenir.

  Daha derin düzeyde Elektronik Kulaklık ile birlikte gelen yeniden yapılandırmanın bireye kendi iç dengesini geri kazanma ve en iyi deyişle kendi değer sistemini oluşturma olanağını tanıdığının anlaşılması gerekmektedir.

  Buradan sonra en önemli noktalardan biri ise bu gelişmelerin yalnızca zaman içerisinde sürdürüleceği değil ama aynı zamanda Tomatis dinleme programının sona ermesinden sonra da düzgün bir şekilde devam edeceğidir. Elektronik Kulaklık sayesinde iyi bir şekilde yönetilen bir dinleme programı birkaç yıl devam eden sonuçları doğuracak ve sadece yeni majör bir olay karşısında ters tepen birey normalliğe doğru evrilen bir duruma kendini yeniden getirebilecektir. Bu gibi bir durumda Tomatis Merkezinde sağlanabilecek basit bir kısa destek programı dengenin yeniden oluşturulması ve devam eden gelişmenin yeniden başlatılması için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacaktır.

 • textsmsTomatis methodu uygulaması çocuklarda hangi becerileri etkiliyor?

  Aileler tarafından sıklıkla yapılan geri bildirimler.

  1. ses kalitesi (konuşma ve söyleme)
  2. konsantrasyon
  3. okuduğunu anlama
  4. iletişim yetisi
  5. okuma becerisi
  6. sözlü ve yazılı ifade
  7. motor beceriler
  8. hız
  9. dakiklik
  10. daha iyi bir ritim duygusu
  11. öz güven
  12. genel davranış (sakin, açık)

  becerilerinde gelişme gözlemlendiği bildirilmiştir.

Video Galeri

Tomatis Metodu Videosu

istanbul tomatis merkezinde uygulanan tomatis yöntemi

Tomatis Metodu Hakkında Ücretsiz Bilgilendirelim!

 • DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
 • ÖGRENME GÜÇLÜĞÜ
 • STRES VE DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

copyrights © 2018